Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

25.05.2020

Acta Medicorum Polonorum


AMP_9_2019.okładka

Na stronie www.actamedicorum.ump.edu.pl można zapoznać się z treścią wydawanego od 2011 r.  czasopisma "Acta Medicorum Polonorum". W numerze z 2019 r. polecamy szczególnie atykuł prof. Andrzeja Obrębowskiego i współautorów zatytułowany "Refleksje nad »Przysięgą i przykazaniem Hipokratesowym«" Władysława Szenajcha, a także mgr Wiktorii Koszudy rys historii diagnostyki laboratoryjnej na ziemiach polskich w okresie zaborów.

13.01.2020

Konferencja w Wilnie, wrzesień 2020


Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie serdecznie zaprasza na Jubileuszową Konferencję Naukową, która odbędzie się z okazji jego 30-lecia w dniach 10-13 września 2020 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Jej tematy to "Historia medycyny wileńskiej" oraz "Lekarz i jego hobby".

więcej: <psml.lt>, w zakładce "Stowarzyszenie Medyczne na Litwie" można znaleźć inne informacje, w tym ofertę hotelową.

 

03.12.2019

Rocznica urodzin Jędrzeja Śniadeckiego


W Kalczunach na Białorusi zorganizowana została konferencja naukowa z okazji 251 rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, urodzonego w okolicy Żnina wybitnego biologa i lekarza, którego kult szerzył prof. Adam Wrzosek, założyciel Katedry i Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Przed rozpoczęciem obrad ks. Jan Puzyna odprawił w intencji zmarłego uczonego i jego rodziny Mszę św. w kaplicy cmentarnej w Horodnikach. Następnie zebrani nawiedzili kryptę grobową, w której pochowany jest syn Jędrzeja, Józef Śniadecki wraz z rodziną, oraz udali się do grobu Jędrzeja Śniadeckiego, by złożyć tam wieńce i kwiaty.

Podczas uroczystości polskich historyków medycyny reprezentowała prof. Anita Magowska, obecny kierownik katedry założonej w 1920 roku przez prof. Adama Wrzoska, która w języku rosyjskim wygłosiła referat dotyczący związków Jędrzeja Śniadeckiego z Wielkopolską.
wokół grobu Jędrz Śniadkwiaty dla J Ś15.11.2019

Kalendarium konferencji i zjazdów


II Konferencja Naukowa "Luminarze poznańskiej medycyny akademickiej w międzywojniu i okresie powojennym"

II konferencja naukowa poświęcona wyróżniającym się przedstawicielom grona nauczającego poznańskich studiów lekarskich odbyła się 27 listopada 2019 r. I tym razem patronat honorowy nad nią sprawowali JM Rektorzy UAM i UMP oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Absolwentów UMP. Wykładowcami byli kierownicy najstarszych jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego (tak jak w przypadku pierwszej konferencji o luminarzach) bądź osoby przez nich upoważnione. Przedstawili oni sylwetki założycieli i tych wcześniejszych, długoletnich kierowników tych jednostek, którzy "tworzyli historię Uczelni".  

 

XXV Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych

W dniach 10-11 października 2019 r. Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych UMP zorganizowała XXV Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych (dawniej Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji). Inauguracyjna sesja naukowa miała charakter interdyscyplinarny, a wykładowcami byli; prof. Jan Barciszewski - biolog, prof. Grzegorz Raubo - znawca literatury staropolskiej i prof. Katarzyna taborowska-Zawisza - kompozytor. Tego samego i następnego dnia kilkadziesiąt bardzo ciekawych referatów wygłosili przedstawiciele 15 ośrodków akademickich.

 

I Konferencja Naukowa "Luminarze poznańskiej medycyny akademickiej w okresie międzywojennym"

W dniu 29 maja 2019 r. Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych zorganizowała przy współudziale Stowarzyszenia Absolwentów UMP I Konferencję Naukową "Luminarze poznańskiej medycyny akademickiej w międzywojniu". Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym JM Rektorów UAM i UMP oraz Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Była to inicjatywa związana z rokiem obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

 

Konferencja o historii gruźlicy

19 maja 2018 r. w Obrze koło Wolsztyna odbyła się konferencja naukowa "Gruźlica - dawne doświadczenia, obecne osiągnięcia i zagrożenia" zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowe im. Roberta Kocha oraz Katedrę i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych UMP.

 

Konferencja naukowa o wczesnonowożytnej medycynie

W dniach 7-8 grudnia 2017 r. Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych UMP przy współudziale Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi zorganizowała konferencję "Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna, filozofia przyrody (XVI-XVIII w.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu". Patronat honorowy przyjęli: Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Oddział w Poznaniu), Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego I UMP - prof. Ewa Wender-Ożegowska.

 

Żydzi - Niemcy - Polacy: historie i tradycje w kulturach medycznych

Od 9 do 11 września 2015 roku obradowali w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie uczestnicy zorganizowanej przez Katedrę i Zakład Historii Nauk Medycznych, Polsko-Niemieckie Towarzystwo Historii Medycyny oraz Żydowski Instytut Historyczny konferencji międzynarodowej zatytułowanej "Żydzi - Niemcy - Polacy: historie i tradycje w kulturach medycznych". Podczas obrad wykazywano, że "kultura żydowska jest nieodłączną częścią kultury europejskiej" i jej spoiwem, co w sposób szczególny dotyczyło medycyny.

 

15.11.2019

Promocje naukowe


18 czerwca 2019 r. obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Dorobek naukowy poznańskiego Wydziału Farmaceutycznego w zakresie wiedzy o leku roślinnym w latach 1990-2015” studentka V roku kierunku farmacja - Pani Adrianna Janowicz. Kierownikiem pracy była prof. Anita Magowska.

 

13 czerwca 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. farm. Jerzego Waliszewskiego pt. "Aptekarstwo stargardzkie do 1945 r.". Promotorem była prof. Anita Magowska.

 

9 kwietnia 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Anny Bitner-Łukowskiej pt. "Polska prasa farmaceutyczna w latach 1989-2004". Promotorem była prof. Anita Magowska.

 

<< NowszeStarsze >>
Top