Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

Kalendarium konferencji i zjazdów

15.11.2019

II Konferencja Naukowa "Luminarze poznańskiej medycyny akademickiej w międzywojniu i okresie powojennym"

II konferencja naukowa poświęcona wyróżniającym się przedstawicielom grona nauczającego poznańskich studiów lekarskich odbyła się 27 listopada 2019 r. I tym razem patronat honorowy nad nią sprawowali JM Rektorzy UAM i UMP oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Absolwentów UMP. Wykładowcami byli kierownicy najstarszych jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego (tak jak w przypadku pierwszej konferencji o luminarzach) bądź osoby przez nich upoważnione. Przedstawili oni sylwetki założycieli i tych wcześniejszych, długoletnich kierowników tych jednostek, którzy "tworzyli historię Uczelni".  

 

XXV Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych

W dniach 10-11 października 2019 r. Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych UMP zorganizowała XXV Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych (dawniej Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji). Inauguracyjna sesja naukowa miała charakter interdyscyplinarny, a wykładowcami byli; prof. Jan Barciszewski - biolog, prof. Grzegorz Raubo - znawca literatury staropolskiej i prof. Katarzyna taborowska-Zawisza - kompozytor. Tego samego i następnego dnia kilkadziesiąt bardzo ciekawych referatów wygłosili przedstawiciele 15 ośrodków akademickich.

 

I Konferencja Naukowa "Luminarze poznańskiej medycyny akademickiej w okresie międzywojennym"

W dniu 29 maja 2019 r. Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych zorganizowała przy współudziale Stowarzyszenia Absolwentów UMP I Konferencję Naukową "Luminarze poznańskiej medycyny akademickiej w międzywojniu". Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym JM Rektorów UAM i UMP oraz Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Była to inicjatywa związana z rokiem obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

 

Konferencja o historii gruźlicy

19 maja 2018 r. w Obrze koło Wolsztyna odbyła się konferencja naukowa "Gruźlica - dawne doświadczenia, obecne osiągnięcia i zagrożenia" zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowe im. Roberta Kocha oraz Katedrę i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych UMP.

 

Konferencja naukowa o wczesnonowożytnej medycynie

W dniach 7-8 grudnia 2017 r. Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych UMP przy współudziale Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi zorganizowała konferencję "Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna, filozofia przyrody (XVI-XVIII w.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu". Patronat honorowy przyjęli: Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Oddział w Poznaniu), Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego I UMP - prof. Ewa Wender-Ożegowska.

 

Żydzi - Niemcy - Polacy: historie i tradycje w kulturach medycznych

Od 9 do 11 września 2015 roku obradowali w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie uczestnicy zorganizowanej przez Katedrę i Zakład Historii Nauk Medycznych, Polsko-Niemieckie Towarzystwo Historii Medycyny oraz Żydowski Instytut Historyczny konferencji międzynarodowej zatytułowanej "Żydzi - Niemcy - Polacy: historie i tradycje w kulturach medycznych". Podczas obrad wykazywano, że "kultura żydowska jest nieodłączną częścią kultury europejskiej" i jej spoiwem, co w sposób szczególny dotyczyło medycyny.

 

<< Wstecz

Top