Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

Historia

Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych należy do najstarszych jednostek Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Powstała 25 kwietnia 1920 r., kiedy uchwałą Senatu Uniwersytetu Poznańskiego powierzono obowiązki organizatora i dziekana Wydziału Lekarskiego oraz profesora zwyczajnego historii i filozofii medycyny dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkół Akademickich Ministerstwa WRiOP, Adamowi Wrzoskowi (1875-1965).

Prof. A. Wrzosek prowadził wykłady z historii medycyny, propedeutyki lekarskiej i metodologii pracy naukowej. Dzięki niemu rozwijała się ożywiona działalność badawcza Katedry i Zakładu Historii Medycyny, zgromadzono specjalistyczny księgozbiór, utworzono Muzeum Historii Medycyny i czasopismo „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”.

 

wrzosek

 

W czasach stalinowskich prof. A. Wrzosek jako „niewygodny politycznie” został z dniem 1 września 1947 r. „przesunięty” na emeryturę, a wszystkie przez niego prowadzone zajęcia dydaktyczne zawieszono na czas nieokreślony. Katedra Historii Medycyny została reaktywowana w dniu 1 stycznia 1957 r., a jej kierownictwo powierzono prof. Wrzoskowi, który w końcu tego miesiąca scedował je na swoją córkę, doc. dr Ludmiłę Krakowiecką. W tym czasie przywrócono nauczanie historii medycyny dla medyków i stomatologów, pozbawiając jednak Zakład zajęć z propedeutyki lekarskiej, etyki lekarskiej oraz logiki medycyny.

Przejściowo, od 1 października 1970 do 28 sierpnia 1971 r., kierownikiem placówki został doc. dr hab. Mieczysław Stański, historyk, od 1958-1960 adiunkt Zakładu wykładający filozofię marksistowską.

W 1971 r. Katedra i Zakład Historii Medycyny uległy likwidacji.

Jej namiastką stała się, utworzona 1 października 1978 r., Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji, którą do 30 wrzeÅ›nia 1980 r. kierował doc. Witold Włodzimierz Głowacki (od 1993 r. prof.), a od 1 października 1980 r. dr med. Roman K. Meissner, na którego wnioski władze Uczelni przekształcały placówkę kolejno: 1 października 1982 r. w Zakład Historii Medycyny i Farmacji, 30 kwietnia 1985 r. w Zakład Historii Nauk Medycznych, a 25 czerwca 2008 r. w Katedrę i Zakład Historii Nauk Medycznych.

Od 1 października 2009 r. kierownikiem Katedry Historii Nauk Medycznych jest prof. dr hab. Anita Magowska (tytuł profesora od 23 września 2017 r.). Od 18 października 2017 r. jednostka nosi nazwę Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych.

Na podstawie:

  1. R.K. Meissner, Zarys dziejów Zakładu Historii Nauk Medycznych w Poznaniu – tradycja i współczesność (1920-1997), w: Tradycja i współczesność. XXV lat Instytutu Medycyny Społecznej w Poznaniu 1972-1997, pod red nauk. A. Zarzyckiego, Poznań 1997, s. 167-233.
  2. R.K. Meissner, Adam Jan Wrzosek (1875-1965), patolog, historyk medycyny, antropolog, organizator szkolnictwa akademickiego, w: Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985, pod red J. Hasika i R.K. Meissnera, Poznań 1984, s. 325-346.

Kolejne siedziby Katedry:

1. 1920/29 - 1928 Zamek Cesarski, przy obecnej ul. šw. Marcin (Wilhelma II) – parter (ul. Wjazdowa1).
2. 1928/29 – 1934 Collegium Medicum (od 1949 Collegium Maius) przy ul. Fredry 10.
3. 1934/35 – 1939 Collegium Karola Marcinkowskiego przy ul. Górna Wilda 89.
4. 1945 – 1952 Collegium Kopernickiego (budynek specjalnie budowany od 1938 dla Zakładu Historii i Filozofii Medycyny oraz Antropologii), ul. Rektora Święcickiego.
5. 1952 – 1965 Pomieszczenia na I i II piętrze budynku dawnych agend miejskich przy ul. Sierocej 10.
6. 1965 – 1971 Pomieszczenia na I piÄ™trze przy ul. Masztalerskiej 8a. Likwidacja placówki w 1971/72. Przeniesienie zbiorów bibliotecznych ZakÅ‚adu do pomieszczeń„ (dawna sala wykładowa) na parterze dawnego Szpitala Ss. Elżbietanek przy ul. Łąkowej.
7. 1978 – 1985 Dwa małe pomieszczenia (25 m2) na IV piętrze budynku banku przy ul. Nowowiejskiego 1.
8. 1985 – 2005 Pomieszczenia po Bibliotece Głównej AM przy ul. Sierocej 10 na I piętrze. Utworzenie Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
9. 2005 – sierpień 2010 Collegium Stomatologicum ul. Bukowska 70.
10. od września 2010 Centrum Kongresowo-Dydaktyczne ul. Przybyszewskiego 37A, 60-356 Poznań.
Top